Yabancı Ziyaretçi Bilgilendirme

-A +A

ENSTİTÜYE VE KONTROLLÜ BÖLGELERE YAPILACAK ZİYARETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

MSY 317-2 (C) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi Ziyaretler bölümünde (9 ncu bölüm madde 1 ve 2 ) ve MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanan TÜBİTAK UZAY Tesis Özel Güvenlik El Kitabında (TÖGEK), 5202 sayılı Savunma Sanayii Kanunu ve yönetmeliğinde ziyaretlerin ne şekilde gerçekleştirileceği ve ilgili personelin sorumlulukları anlatılmıştır.

Girişin sınırlandırıldığı veya gizlilik dereceli proje yürütülen bölgelere, Proje Makamını temsil eden yetkililer, ana yüklenici veya alt yüklenici tarafından görevlendirilmiş uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi bulunan şahıslar dışında hiç kimsenin girmesine izin verilmez.

Tesis Güvenlik Belgesi ile belgelendirilmiş kuruluşlara ait tesislerde gizlilik dereceli proje yürütülen Kontrollü Bölgeler için ziyaret talebinde bulunulduğunda 21 is günü öncesinden Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alınır. Bunun dışında kalan ve gizlilik içermeyen bölümler ile gizlilik içermeyen ticari maksatlı diğer ziyaretler için ziyaret talebi olması durumunda, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına sadece bilgi verilir.

Yabancı şahısların, gizlilik dereceli savunma sanayii projelerinin yürütülmekte olduğu bölge ve tesisleri ziyaret taleplerine verilecek cevaplar, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek hazırlanır. Ziyaret izin başvurusu, ziyaretin gerçekleştirileceği tarihten en az 21 is günü öncesinde yapılır ve ziyaret, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca uygun bulunan tarihler arasında gerçekleştirilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Tesis Güvenlik Belgesi sahibi savunma sanayii kuruluşlarının gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden bölge ve alanlarına yapacakları ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak kişi, kurum veya kuruluş tarafından; ziyaret talep yazısı ile koordinasyonlar için gerekli süre dikkate alınarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına yapılır. Söz konusu talep, ilgili birimler ile koordineli olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından karara bağlanır. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara ziyaretçilerin girmemesi için gerekli güvenlik önlemleri, ziyaret edilen kurum/kuruluş tarafından alınır.

Yabancı ülke vatandaşlarının, Tesis Güvenlik Belgesi sahibi savunma sanayii kuruluşlarına yapacağı ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak kişi, kurum veya kuruluş tarafından;LİNKTE yer alan Ziyaret Talep (Request For Visit) Formu ve yazısı ile diplomatik temsilcilikler veya askerî ataşelikler vasıtasıyla koordinasyonlar için gerekli süre dikkate alınarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına yapılır. Söz konusu talep, ilgili birimler ile koordineli olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından karara bağlanır. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara ziyaretçilerin girmemesi için gerekli güvenlik önlemleri ziyaret edilen kurum/kuruluş tarafından alınır. Yabancı ülke vatandaşlarının Tesis Güvenlik Belgesi sahibi savunma sanayi kuruluşlarına gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ve projeye nüfuz etmeyecek şekilde, pazarlama, iş geliştirme, eğitim vb. maksatlı yapacağı ziyaretler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alınmasına gerek yoktur. (Yabancı askerî ataşeler, yabancı misyon personeli ile yabancı ülke mensubu askerî personel hariç)

Konu ile ilgili MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından Mustafa ÖZCAN beyden bilgi alınabilir. (0 312 410 61 43 )

Ayrıca Enstitümüzü ziyaret edecek Yabancı Uyruklu Ziyaretçilerin Tesis Güvenlik Birimine bildirimi Yabancı Uyruklu Ziyaretçi Bildirim Formu (TÖGEK EK-38) doldurulmak suretiyle yapılması gerekmektedir.

ZİYARET SONUCUNUN RAPOR EDİLMESİ:

Ziyaret sonrasında, ziyaret talep eden personel tarafından, ziyareti takip eden en geç 15 iş günü içerisinde aşağıdaki hususları içeren Ekte örneği bulunan ziyaret sonuç raporu Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilmesi gerekmektedir.

Ziyaretin konusu, yeri, tarihi ve eşlik eden Kişi Güvenlik Belgesi sahibi personel bilgileri,

  • Ziyarete katılan personelin kimlik bilgileri ile varsa Kişi Güvenlik Belgesi bilgileri,
  •  Ziyaret esnasında alınan güvenlik tedbirleri ve planlamaya uygun gerçekleşme bilgileri ile gündeme getirilen konulara ilişkin özet bilgi,
  • Varsa olağan dışı bir olayın vuku bulup bulmadığı ile gündeme gelen konular ile teklif ve değerlendirmeler.

Yabancı Ziyaretçi Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.